MENU

 • fr
 • nl
 • en
 • Belangrijke mededeling m.b.t. het coronavirus COVID-19

  Wat is GDPR?

  GDPR is de nieuwe referentie betreffende gegevensbescherming op Europees vlak, en heeft tot doel het kader en de beheer praktijken omtrent het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens te versterken.

  De regels van de GDPR vervangen de richtlijn 95/46/EU, en zijn vanaf 25 mei 2018 van toepassing op alle openbare en particuliere bedrijven van de lid-staten van de Europese Unie. In het bijzonder organisaties die:

  • Goederen en diensten aanbieden op de (eengemaakte) EU markt.
  • Gegevens van EU inwoners verzamelen en verwerken.

  Weet dat de verordening ook van toepassing is op bedrijven die niet gevestigd zijn in de EU van zodra zij persoonsgegevens van ingezetenen in de EU verzamelen en verwerken.

  De regels en verplichtingen van de GDPR zijn van toepassing op de verwerking – geautomatiseerd of niet – van de persoonsgegevens; zijnde iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onder identificeerbare natuurlijke persoon verstaat men een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden door verwijzing naar een identificatie, zoals een naam, nummer, locatiegegevens, een online identificatie, of aan één of meer specifieke elementen van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

  De verwerking van gegevens, in de interpretatie van de GDPR, verwijst naar het verzamelen, toegang tot, opslag, manipulatie, vernietiging en raadpleging van gegevens.

  Registratie van persoonsgegevens

  1. Gegevens die je ons meedeelt

  In functie van een schenking

  • Wanneer je via de website een gift doet ten voordele van DUO for a JOB of een aanvraagformulier voor een eenmalige of periodiek terugkerende gift invult, worden jouw gegevens opgenomen in een databank met het oog op het beheer van de relaties met onze schenkers.

  Nieuwsbrief

  • Bezoekers van onze website kunnen zich via de site registeren op een nieuwsbrief. De gegevens die de bezoekers hierbij ingeven worden opgenomen in een gegevensbestand dat we gebruiken om nieuwsbrieven naar te sturen. Wanneer je jouw geboortedatum invult (= géén verplicht veld), sturen we ook een mailtje op je verjaardag om je een gelukkige verjaardag te wensen.

  Deelname aan minstens één actie of campagne georganiseerd door DUO for a JOB

  • Bijvoorbeeld een sportieve activiteit ten voordele van DUO for a JOB, deelname aan een beurs, …

  Spontaan aangeboden

  • Bijvoorbeeld vrijwilligers, sympathisanten en personen/bedrijven die een fondsenwervingsactiviteit opstarten voor DUO for a JOB, tijdens een telefonisch gesprek, …

  2. Gegevens die automatisch worden verzameld

  Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: check deze link voor onze Cookie Policy. Daarnaast kunnen bepaalde gegevens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door het digitale team van DUO for a JOB en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om:

  1. het TCP/IP adres
  2. het type en de versie van jouw navigatiesysteem
  3. de laatst bezochte internet pagina.

  3. Gegevens die door partners worden meegedeeld

  In dit geval garanderen de partners van DUO for a JOB aan DUO for a JOB dat de partners toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.


  Welke gegevens verzamelen en bewaren we ?

  Afhankelijk van de situatie en onder voorbehoud van instemming van de betrokken persoon, verzamelt en bewaart DUO for a JOB de volgende gegevens:

  • Naam en voornaam
  • Geslacht
  • Taal
  • Geboortedatum
  • Woon- en verblijfplaats
  • Privé- en professionele e-mailadressen
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Bedrijfsfunctie
  • Afbeeldingen / foto‘s
  • Alle gevoelige gegevens met betrekking tot de begunstigden, de vrijwilligers en de donateurs van de organisatie

  Gebruik van gegevens

  1. Algemene doeleinden

  Jouw gegevens worden bij schenkingen in ons bestand opgenomen om je te bedanken en op de hoogte te houden van onze activiteiten, en om je uit te nodigen om nieuwe bijdragen te doen (eenmalige of maandelijkse giften, legaten, …).

  Indien je inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief wordt jouw e-mailadres gebruikt om nieuwsbrieven naar te sturen. Als je de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kan je jou uitschrijven voor de nieuwsbrief door onderaan een nieuwsbrief op “Uitschrijven” te klikken of door contact met ons op te nemen.

  Jouw gegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen ook voor onze fondsenwervende activiteiten gebruikt worden (zoals bvb. een oproep voor noodhulp). Daarnaast ontvang je ook een mailtje om je een gelukkige verjaardag te wensen wanneer je ons jouw geboortedatum hebt doorgegeven. Bij de online formulieren is geboortedatum géén verplicht veld.

  Tot slot worden je persoonsgegevens verzameld om na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

  2. Mededeling aan derden

  Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden niet meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij DUO for a JOB hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen via opt-in. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering door ons te contacteren via web@duoforajob.be.


  Duur van het bijhouden van de gegevens

  Gegevens met betrekking tot diegenen die niet instemmen met de bewaring ervan voor andere doeleinden dan het beantwoorden van hun specifieke vraag, worden niet langer bewaard dan nodig voor de verwerking van de vraag. Deze periode kan 30 tot 60 dagen in beslag nemen voor informatieaanvragen, didactisch materiaal, unieke giften of deelname aan een actie.

  De gegevens van mensen die aangeven interesse te hebben in de acties, activiteiten en toekomstige campagnes van DUO for a JOB, alsook gegevens van zij die betrokken zijn bij donaties, worden bewaard overeenkomstig artikel 5 van de (GDPR) verordening, namelijk gedurende de periode overeenkomstig de beoogde doeleinden of tot expliciete opheffing vanwege de betrokken personen.


  Inzage en aanpassing van gegevens

  Je kunt jouw gegevens steeds inkijken en indien nodig laten aanpassen of schrappen. Neem hiervoor contact met ons op:

  • Via e-mail: web@duoforajob.be
  • Via de post: DUO for a JOB, Stassartstraat 48, 1050 Brussel.

  Verzet aantekenen

  Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan web@duoforajob.be.

  Als de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen, is er geen verzet mogelijk.